(Ang cyclone na ito ay “simulation” lamang na makikita sa Discovery Centre sa Singapore. Bagaman nakamamangha ang luntiang kulay habang patuloy ang pag-ikot ng tubig, mababatid rin natin kung gaano kalakas na kalamidad ito.) This cyclone simulation can be found at Singapore’s Discovery Centre. Even though I was in awe of the bright green color produced by the whirling water, I realized how strong and powerful a calamity this is. —Read More →